December 12, 2021

Hoge Raad verbiedt vriendjespolitiek

 Op 26 november jongstleden deed de Hoge Raad een zeer belangrijke uitspraak in een procedure tegen de gemeente Didam. Daar wilde de gemeente het terrein van het voormalige gemeentehuis verkopen aan een COOP supermarkt en niet aan de franchisehouder van Albert Heijn, die vooraf aangegeven had ook belangstelling te hebben voor de locatie. De AH-franchisehouder spande een procedure aan tegen de gemeente. Als eindoordeel besliste de Hoge Raad dat de gemeente de COOP niet zomaar een voorkeursbehandeling mocht geven. Dit blijkt een baanbrekende uitspraak te zijn.

 

Het Arrest van de Hoge Raad  kunt u hier nalezen.

 

 

October 20, 2021

Stichting tot Behoud en Herstel Cultuurhistorische Waarde Banckspolder

 Schiermonnikoog, 20 oktober 2021

Sinds maart 2020 vergaderen 'de vrienden van de Banckspolder' over de stand van zaken met betrekking tot de Rondweg, de Buslus, de Busremise en de Uitbreiding van het Bedrijventerrein. Zaken die een directe en zeer nadelige invloed zouden kunnen hebben op het wel en wee van de Banckspolder. U heeft de visie van 'de vrienden' over deze plannen van het college kunnen volgen via de publicaties op het blogspot en de Polderbodes die huis aan huis verspreid zijn.
 
Het is de vrienden op deze manier -met de gezamelijk krachtsinspanning van het gehele dorp- gelukt om de desatreuse plannen die dit college voor ogen had in ieder geval voorlopig tegen te houden.
 
Het is nog niet helemaal gedaan. Het college voegt de verplaatsing van het bouwbedrijf aan het eind van het proces toe aan de 'Ruimtelijke Ontwikkelingen Schiermonnikoog'. Zij maakt het mogelijk dat het onderwerp zo, zonder enig verdere discussie, kan meeliften in de besluitvormende raadsvergadering. Een meerderheid van de raad, bestaande uit de coalitie-partijen, gaat akkoord met deze gang van zaken.
 
En daar zijn we nu aangeland. De kromme redenering ‘de raad heeft gevraagd om in te zetten op verplaatsing van het bouwbedrijf en dat voeren wij vervolgens netjes uit' is in volle gang. Het idee dat het college terug zou komen bij de raad om de voorwaarden te bespreken van deze verplaatsing blijkt een gepasseerd station. Uit diverse bronnen hebben we vernomen dat de raad geen goedkeuring meer wordt gevraagd over de verplaatsing van het bouwbedrijf. Het standpunt van het college is dat de raad al heeft ingestemd. Onderstaand de redenatie van dit college voor dat besluit (samengesteld uit diverse bronnen).
 
Op 6 juli 2021 besluit de gemeenteraad in te zetten op de verplaatsing van het bouwbedrijf naar de locatie van de voormalige manage op bedrijventerrein Melle Grietjespad en hieraan nader te bepalen voorwaarden te stellen.
Het college beschouwt de voorwaarden als haar voorwaarden, voorwaarden die door het college zullen worden gesteld aan de verplaatsing. Niet als voorwaarden waar de raad eerst nog mee dient in te stemmen. De raad heeft immers geen voorbehoud gemaakt tijdens het instemmen met de plannen van het college.
Daarnaast is het college van mening dat verkoop van de grond niet onder het aanbestedingsrecht valt, maar privaatrechtelijk afgehandeld kan worden en daarmee geen goedkeuring behoeft van de raad.

 
De vrienden van de Banckspolder hebben de gemeente laten weten geïnteresseerd te zijn in de vrijkomende locatie op het bedrijventerrein Melle Grietjespad. Dit met de inzet de grond terug te geven aan de polder. Deze plannen stroken niet geheel met het vigerend bestemmingsplan maar dat doet de verplaatsing van een bouwmarkt naar het bedrijventerrein evenmin. Onder de specifieke gebruiksregels die in strijd zijn met de bestemming wordt in ieder geval de vestiging van detailhandel op het bedrijventerrein gerekend. Exit verplaatsing bouwbedrijf zou je zeggen.
Het college probeert de bouwmarkt nu weg te schuiven onder 'bestaande ondergeschikte detailhandel'. In het voorontwerp-bestemmingsplan is deze gelegenheidsomschrijving al opgenomen. Het moge duidelijk zijn dat de vrienden hier niet mee akkoord gaan. Om de keuze van de vrienden om de grond terug te geven aan de polder, kracht bij te zetten heeft zij zich van stichting in oprichting opgewaardeerd naar 'Stichting tot Behoud en Herstel Cultuurhistorische Waarde Banckspolder'.
 
De stichting zal zich de eerste tijd vooral inzetten om een historische fout als de plaatsing van het bedrijventerrein aan het Melle Grietjespad ongedaan te maken.
 
Het uiteindelijke streven van de stichting is om zich in te zetten en alle vrijkomende stukken grond op het bedrijventerrein "terug te geven" aan de polder, zodat de rijke groene weide weer vrij spel krijgt.
 
Het geheel aan doelstellingen van de stichting is terug te vinden in de stichtingsakte.
 
 
Bunk Timmer, namens 'de vrienden'

 

 

 

June 2, 2021

Strijdbaarheid verdwijnt niet uit de Banckspolder op Schier

Ze blijven zich verzetten, de Vrienden van de Banckspolder. Onlangs liet de gemeente de ontwikkelplannen voor de geliefde polder varen, maar sommige eilanders zijn toch niet gerust op de toekomst ervan.

Een artikel door Wouter Hoving in het Friesch dagblad

Lees verder...

May 28, 2021

Paard van Schiermonnikoog

U heeft het misschien al gezien. Er hangen nieuwe spandoeken op de Reeweg en het Melle Grietjespad. De afbeelding is geïnspireerd op de laatste polderbrief van Jelke Blaauwwiekel.
Nu ook als zelfprint te downloaden voor bij u thuis.

May 23, 2021

Huis aan huis brief vrijdag 21 mei 2021, door Jelke Blaauwwiekel

College slaat andere weg in om autoluwe karakter te versterken (11-05-2021)

Het college van burgemeester en wethouders nam vandaag een aantal besluiten naar aanleiding van
het eindrapport Ruimtelijke ontwikkelingen Schiermonnikoog. Zoals verwacht blijkt uit het rapport dat eilanders en bezoekers zich grote zorgen maken over het autoluwe karakter van Schiermonnikoog. Het college heeft deze zorgen al langer en kiest nu voor een aantal maatregelen, waaronder het zoveel als mogelijk afsluiten van het dorpscentrum voor gemotoriseerd verkeer. Het college ziet af van een ontsluitingsweg naar bedrijventerrein Melle Grietjespad. Voor dit plan is geen draagvlak binnen en buiten de eilander gemeenschap. Draagvlak is voor het college van groot belang en neemt het college ook in dit geval uitermate serieus.

Met bovenstaand tekst kondigde B&W aan dat de verlening van de Heerweg van de baan zou zijn. Men kwam tot het besluit, zo staat hierboven, dat er nu geen draagvalk is onder de eilanders en niet eilanders.
Raar dat men daar nu pas achter gekomen is. In 2012 is er een zelfde besluit door het toenmalige college genomen ook wegens gebrek aan draagkracht onder de bevolking. En dan op 7 juli 2020 werden 474 handtekeningen aan het college overhandigd. Allemaal mensen die tegen de plannen van B&W waren. Toen was het toch al duidelijk dat er geen draagvlak was onder de bevolking. 
 
 
 
 
 

Raadsvergadering 18 mei 2021: inspreekbeurt Carrette en Timmer

 
 
Inspreekbeurt door Harm Carrette.

Geachte raad,
Ik heb getwijfeld of ik op dit moment wel moest inspreken over het agendapunt 19: ruimtelijke ontwikkelingen. Wellicht te voorbarig omdat ik als burger het uiteindelijke raadsvoorstel nog niet helemaal in beeld heb.
Maar de inhoud van het perscommuniqué en de nieuwsbrief is van dien aard dat ik erg ongerust ben over wat uiteindelijk het voorstel van het college zal zijn.
Ben ik dan helemaal niet tevreden?
 
Lees verder.
 


 
Inspreekbeurt door Bunk Timmer.

Beste raadsleden u heeft er via een persverklaring kennis van kunnen nemen, het college is er uit.  
Zij ziet af van de rondweg, omdat daar geen draagvlak voor is. Daarnaast wijst het college opnieuw de Knuppeldam aan als locatie voor de busremise en tot slot is de uitbreiding van het bedrijventerrein van de baan.
Dit college heeft er ruim 10 maanden de tijd voor nodig gehad en zo’n 40 duizend euro om er achter te komen dat er geen draagvlak is voor de rondweg. Althans nu nog niet.
 
 
 
 

May 2, 2021

Raadsvergadering 20 april 2021: inspreekbeurt Agendapunten 4 en 13

Door Harm Carrette

In de raadsvergadering van 23 maart 2021 heb ik ingesproken. In de besluitenlijst staat genotuleerd: De Heer H. Carrette spreekt in over agendapunten 4 en 13.
De besluitenlijst is onvolledig. Er moet aan toegevoegd worden: De voorzitter van de gemeenteraad reageert en meldt dat er geen informatie wordt achtergehouden en dat het gehele college en de voorzitter van de raad daarop toezien.
Deze opmerking/reactie maakte de voorzitter toen ik het spreekgestoelte al had verlaten. Een ongebruikelijke reactie. Maar goed, acceptabel als de inspreker op zijn beurt ook de gelegenheid had gekregen om te reageren.
Dat gebeurde niet en daarom maak ik nu gebruik van de gelegenheid om mijn reactie te geven en aan te tonen dat er wel degelijk informatie wordt onthouden aan raad en … aan burgers.

Op 18 augustus 2019 besluit het college om de locatie van de busremise aan de Knuppeldam te herzien en dit gewijzigde standpunt vertrouwelijk aan de raad te melden. Het duurde tot maart 2020 (7 maanden later) vooraleer uw raad op de hoogte werd gebracht van dit plan.

Begin maart 2020 wordt door het college, bij monde van wethouder Hagen, onwaarheden verteld aan burgers van Schiermonnikoog wanneer die informeren naar mogelijke plannen die het college heeft met het bedrijventerrein Melle Grietjespad en omstreken. Een paar dagen daarna moet hij toegeven dat er wel degelijk plannen zijn en ontkomt het college er niet aan deze plannen met uw raad te delen.

In de raadsvergadering van 19 mei 2020 neemt uw raad het besluit om de grondexploitatie voor de woningbouwlocatie Oost te openen. Dit op basis van een concept bestemmingsplan, waarin een aantal passages staan die betrekking hebben op de eventuele komst van een nieuwe busremise aan de Knuppeldam. Deze passages, te weten het onderzoek planvoornemen en het onderzoek plan busremise brengen de conclusie dat het planvoornemen uitvoerbaar is. Maw de busremise vormt geen belemmering voor de woningbouwlocatie Oost. Ik verwijs hierbij naar mijn brief op de LIS nr 15.
Echter, zonder uw raad op de hoogte te brengen, te informeren, wordt dit concept bestemmingsplan aangepast en zowel het gewijzigde voorontwerp bestemmingsplan als het gewijzigde  ontwerpbestemmingsplan worden respectievelijk ter visie en ter inzage gelegd. De vraag rijst waarom het college deze belangrijke passages geschrapt heeft en u als raad daar niet over heeft geïnformeerd. Hopelijk vraagt u er vanavond naar.

In de respectievelijke raadvergaderingen van januari 2021, februari 2021 en maart 2021 informeert de fractie van Ons Belang naar de gesprekken die het college met de vervoerder ARRIVA heeft gehad. En naar het advies wat de vervoerder heeft gegeven over met name het plan om een buslus te vestigen aan de zuidrand van ons dorp. Ik heb begrepen dat uw raad, na lang aandringen van OB, vorige week dit advies heeft gekregen. Het is een niet onbelangrijk advies die bij zowel de rapportages als bij de enquête betrokken had moeten worden. Met welk doel heeft het college zowel de raad als de burgers van Schiermonnikoog dit onthouden?

Beste raad, ik als burger krijg de indruk dat ik niet over alle informatie kan/mag beschikken maar dat ook uw raad niet over alle informatie beschikt die nodig is om een goed onderbouwd besluit te nemen.
In een raadsperiode, waar in verkiezingsprogramma’s en zowel in startdocument als in collegeprogramma, transparantie als de nieuwe norm werd aangekondigd, lijkt het tegendeel waar. Deze raadsperiode kenmerkt zich door oude politiek. Ook hier, op Schiermonnikoog, kennen we blijkbaar de Rutte-doctrine: nl het selectief beschikbaar stellen van informatie, zowel in tijd als inhoudelijk.

Ten slotte: Ik spreek u vanavond toe ook namens die 480 burgers die, alweer 9 maanden geleden, hun handtekening hebben gezet tegen de ruimtelijke plannen die horen bij de denkrichting van het college. Tot op heden heeft het college en een deel van uw raad (coalitiepartijen) daar inhoudelijk niet eens op gereageerd. En wordt er aan dergelijk serieus signaal blijkbaar geen waarde gehecht. En dat is vreemd.
Vreemd omdat ik constateerde dat in de vorige raadsvergadering terecht een motie werd aangenomen waarin de bezorgdheid van de burgers wordt verwoord over de tracékeuze van Net op Zee ten noorden van de Waddeneilanden. En de  vraag om informatie. Waarbij burgers gemotiveerd/gestimuleerd worden om hieraan via een petitie online hun ondersteuning te geven. En dat dit signaal door de raad blijkbaar wel als waardevol ervaren wordt, terwijl een even duidelijk signaal van uw eigen bevolking tegen de verwoestende plannen van het college in de nabijheid van ons dorp, in de Banckspolder ter zijde wordt gelegd. En het begrip maatschappelijk draagvlak in alle rapportages niet vermeld wordt. En dat begrijp ik nu weer niet.