January 20, 2021

Startbijeenkomst ruimtelijke ontwikkelingen Schiermonnikoog 18 januari 2021

Misschien heeft u het gezien. Afgelopen maandag 18 januari 2021 werd de 'Startbijeenkomst ruimtelijke ontwikkelingen Schiermonnikoog' georganiseerd. De bijeenkomst, bestaande uit de wethouder en de projectleider, werd via Schiermonnikoog TV en een link op de gemeentelijk website uitgezonden. Via de website was het mogelijk voor de kijker om niet inhoudelijke vragen te stellen. Een van die vragen betrof de vermeende verplaatsing van de zendmast aan het Melle Grietjespad.
"Wordt de toegezegde verplaatsing van de zendmast ook meegenomen?"
Het antwoord van wethouder Gerbrands:
"Wordt de toegezegde verplaatsing van de zendmast ook meegenomen? Nou er is helemaal geen toezegging over de verplaatsing hoor. Maar er is een tekening geweest waarbij de zendmast die nu aan het Melle grietjespad zelf staat, dat die wat meer naar het oosten op het bedrijventerrein zou komen. Dat is een idee van dat zou kunnen. Daar hebben we hem dan neergezet. Het is ook nog zo dat dit een C2000 mast is die de mast is eigendom, als ik het goed heb, van het ministerie van defensie. Het is zelfs zo erg, dat wij in een heftig gesprek zouden moeten met defensie, als defensie hem ergens anders zou willen neerzetten op een plek waar wij hem niet zouden willen hebben. Het zou kunnen zijn dat 'ie verplaatst wordt. We zullen ons best doen om daar goed over na te denken, maar zoals al die andere onderwerpen er is nu nog helemaal niets vastgesteld, er is nog niets besloten en voor dit geldt dat ook."
 
Je zou bijna voorbijgaan aan hetgeen wordt gezegd. Immers niets aan de hand. A] Er is helemaal geen toezegging, b] er is niets vastgesteld, er is nog niets besloten.
Toch weet de wethouder zich te vergalloperen aan het antwoord en wel wanneer hij deze zin uitspreekt: Maar er is een tekening geweest waarbij de zendmast die nu aan het Melle grietjespad zelf staat, dat die wat meer naar het oosten op het bedrijventerrein zou komen.
 
Op het bedrijventerrein zou komen.

Dit soort uitglijders geschieden wanneer werkelijkheid en fantasie niet langer te scheiden zijn. Om het geheugen van de wethouder wat op te frissen. Op de tekening die dit college naar buiten heeft gebracht met de alternatieve plek voor de zendmast, staat deze niet wat oostelijker op het bedrijventerrein gesitueerd, maar op de grond van boerderij Springfield. De tekening laat zien wat de werkelijke intenties van dit college zijn:
De mast mag dan nog wat onzeker zijn, maar het bedrijventerrein is al uitgebreid ...althans in hoofd van onze wethouder.
 

In het rood de onteigende grond van boerderij Springfield,
het sterretje naast de III is de verplaatste zendmast.



Bunk Timmer





January 9, 2021

Pijndossier: De rol van de burgemeester op een eiland


 

Tijdens de raadsvergadering van 7 juli 2020 overhandigde ik aan de gemeenteraad en de burgemeester een lijst met 474 handtekeningen tegen de collegeplannen. Dat is 60% van de kiesgerechtigde eilanders en duidelijk een bewijs dat er geen maatschappelijk draagvlak voor de plannen was. Ik wees de burgemeester hierbij ook op haar taak van verbinder. Zij moet in haar functie van burgermeester een oplossing zoeken om de ontstane opdeling van onze samenleving teniet te doen. Een einde maken aan de onzinnige discussie. Zoals in het verleden (2012) burgemeester Stellinga deed, toen bleek dat er onvoldoende draagvlak was voor nagenoeg identieke plannen.
Het is dus een pijnlijke constatering dat de huidige voorzitter van het college, de burgemeester van ons allemaal, niets onderneemt en de ontwikkelingen van de ruimtelijke plannen rond het Melle Grietjespad blijft steunen. Dit ondanks het duidelijke signaal dat inmiddels 8 maanden lang zowel door het college als door de meerderheid van de raad wordt genegeerd. Een hautaine houding die misschien te verwachten is bij de coalitiepartijen en hun wethouders. Maar niet bij een burgemeester, waarvan verwacht wordt dat zij objectief en boven de partijen staat.
Je vraagt je dan ook af waarom dat niet gebeurt.
Een burgemeester heeft een aantal wettelijke taken. Als vertegenwoordiger van de koning is zij de voorzitter van de gemeenteraad, de voorzitter van het college en is zij verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Dit takenpakket stelt haar in staat om een onafhankelijke positie in het gemeentelijke bestuur in te nemen en te bewaren. Om objectief boven de partijen te staan. De burgemeester heeft namelijk niet deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen met bijhorende programma’s. Zij bekleedt een onafhankelijke positie die voor alle burgers van haar gemeente aanvaardbaar is.
In kleine gemeenten, zoals Schiermonnikoog, met een klein college en een beperkt ambtenarenapparaat, kregen burgemeesters als lid van het college altijd al speciale taken toegewezen: de meewerkende voorman. Zo was het ook op Schiermonnikoog gebruikelijk dat de portefeuilles financiën en economische zaken, personeel en organisatie of public relations vaak aan de burgemeester toevertrouwd werden. Portefeuilles die geen directe aanleiding konden geven tot enige weerstand bij de burgers. En dat was goed te rijmen met hun belangrijke taak: zijnde de burgervader/ -moeder van alle inwoners.
Die traditie is in de laatste tijden veranderd en zo kreeg op Schiermonnikoog de burgemeester steeds meer inhoudelijke taken, al naar gelang zijn/haar eigen interesse. Momenteel  heeft de burgemeester naast haar wettelijke taken de pittige portefeuilles duurzaamheid, handhaving, bezoekerscentrum en biodiversiteit toebedeeld gekregen. Allemaal politiek inhoudelijk dossiers, waarvan je kunt verwachten dat er pittige discussies kunnen ontstaan. Bovendien heeft ze zich uitgesproken voorstander te zijn van de plannen in het pijndossier ontwikkelingen Melle Grietjespad, zijnde de aanleg van een rondweg met buslus, uitbreiding van een bedrijventerrein en verplaatsing van de busremise. Een dossier dat de gemeenschap van Schiermonnikoog dus erg verdeelt. Ja waar een meerderheid zelfs op tegen is.
Daardoor is de burgemeester een betrokken speler geworden en verliest zij haar objectieve positie. In de discussie tussen voor- en tegenstanders kiest zij partij en zet ze de onafhankelijkheid van het ambt van burgemeester op het spel. Brengt het ambt zelfs in gevaar!
Dat zou onze “benoemde” burgemeester, zijnde bestuurder en geen politiek figuur en burgervader/-moeder van alle eilanders, eigenlijk niet moeten willen. In een onafhankelijke positie kan zij in het college haar objectieve mening geven over beleidvoornemens die de wethouders voor ogen hebben. Met als doel de samenhorigheid van de gemeenschap te bewaren.
De oplossing voor dit probleem ligt in de beperking van het takenpakket van de burgemeester tot de strikt wettelijke taken.
De politiek getinte beleidsdossiers moeten dus door de gekozen bestuurders worden uitgevoerd. Dat zal voor onze gemeente betekenen dat het urenbestand van de wethouders verhoogd moet worden of  dat er een extra wethouder wordt aangesteld. Dat kost wat geld, natuurlijk. Maar als de zelfstandige positie als gemeente belangrijk is, moet je dat er voor over hebben. In een toekomstige burgemeestersbenoeming zou de gemeenteraad hier zeker rekening mee moeten houden.
Wat onze huidige burgemeester betreft: Veel gasten reageren verbaasd over de plannen en de rol van onze huidige burgemeester, met een Groen Linkse achtergrond. Toch een partij die pretendeert tegen de verdozing van het landschap en aanleg van meer asfalt te zijn en vóór meer biodiversiteit.
Ik zie het somber in: mochten de oorspronkelijke plannen van de ruimtelijke ontwikkelingen rond het Melle Grietjespad doorgaan, dan laat deze burgemeester in 2023 de erfenis na van minder biodiversiteit, meer asfalt en een groter bedrijventerrein.

Harm Carrette

 

 

 

Zorgen over recente ontwikkelingen

                                     Heiloo, 7 december ’20

    
Aan:                                     
College van B&W en Raadsleden van Schiermonnikoog,
Postbus 20
9166 ZP Schiermonnikoog
     

Geacht College en Raadsleden,

Ik neem de vrijheid om u mijn oprechte zorgen over te brengen ten aanzien van recente ontwikkelingen op uw mooie eiland.
Ik ben weliswaar geen ‘eilander’, maar wel een groot liefhebber en bewonderaar van uw eiland: de rust, de ruimte, het natuurschoon en de gemoedelijkheid van uw bevolking.
Sinds begin jaren tachtig komen wij (mijn vrouw en ik) jaarlijks 2 keer een week op het eiland doorbrengen. Door al die jaren zijn we inmiddels wel wat ‘geworteld’ op uw eiland. De afgelopen maand (november) hebben we er weer 2 weken doorgebracht; het was weer goed toeven (jammer dat de restaurants gesloten waren), maar er is ons ook iets opgevallen en duidelijk geworden: ‘Er is een splijtzwam actief binnen uw gemeenschap’! De polarisatie betreft het voorgenomen plan voor een stuk ‘rondweg’ door de weide en de bouw van een nieuwe busremise en daarbij de vergroting van het bedrijventerrein. De ene groep is voor dit nieuwe plan en de andere groep (ik begrijp verreweg de grootste) ziet dit als een aanslag op de eigenheid van eiland en dorp. De te kiezen oplossing heeft grote consequenties voor de toekomst; zowel wat betreft het dorpsaangezicht en, zeker zo belangrijk, ook de polarisatie binnen uw samenleving. Dit laatste lijkt me niet wenselijk in zo’n kleine gemeenschap als de uwe. Overigens, wat het dorpsaangezicht betreft heb ik wel een mening (als niet-eilander doet mijn mening er echter voor u niet toe) maar ik wil nog wel kwijt dat ik in mijn omgeving (kop van Noord-Holland) vele dorpen ken die door verkeerd geplande en aangelegde rondwegen qua karakter en aangezicht verpest zijn; niet terug te draaien!  
Ik zou ervoor willen pleiten dat er in gezamenlijk overleg naar een voor beide partijen binnen de bevolking aanvaardbare oplossing wordt gezocht opdat ‘de splijtzwam’ niet zijn negatieve werking kan voortzetten.

Met vriendelijke groet,

Pieter Gutter
De Watergang 24
1852 RN Heiloo

 

 Reactie gemeente klik hier...

 

January 4, 2021

Handtekeningen


 
 
Misschien bent u er al langs gelopen, het nieuwe bord in de polder ter hoogte van de Reeweg.

Waar ging het in mei/juni 2020 ook alweer over?

Tijdens een handtekeningenaktie heeft u als stemgerechtigde inwoner van Schiermonnikoog de plannen van dit bestuur mbt de verplaatsing van de busremise naar het Melle Grietjespad, de uitbreiding van het bedrijventerrein aan het Melle Grietjespad en het stuk rondweg tussen de Reeweg en het Melle Grietjespad en de buslus voor de tuinen van Vierhuizen, naar de prullenbak verwezen. In het totaal werden 478 handtekeningen opgehaald ofwel 60% van de stemgerechtigde eilanders liet weten tegen de voornoemde plannen te zijn.

Eerder kon u een brief aan de raad, door het 'OMT Melle Grietjespad' opgesteld, als bewoner en/of eigenaar van een pand op Schiermonnikoog mede-ondertekenen. In die brief uitte het 'OMT-Melle Grietjespad' haar bezorgdheid over de de plannen rond het Melle Grietjespad. De brief werd 280 maal ondertekend.

De handtekeiningen van beide initiatieven zijn in één kaart gezet. Rode markers zijn van de handtekeningenactie, de blauwe markers van de mede-ondertekenaars van de brief van het OMT Melle Grietjespad. Daar waar meerdere bewoners op een adres getekend hebben is slechts een marker zichtbaar. Wanneer beide initiatieven op één adres zijn ondertekend wordt alleen de rode marker getoond.

Klik hier om het kaartje te openen

 

 

 



January 3, 2021

Valk wil liever ook geen blik in de weide

 Deze prachtfoto kwam binnen bij de vrienden van Banckspolder.

 
 
 Gisteren kon ik de afkeurende blik van deze torenvalk over de voorgenomen plannen voor de Banckspolder vastleggen.

 
Ik hoop dat u er plezier aan beleefd.
 
Een voorspoedig 2021.
 
Met vriendelijke groet,
 
Wessel Ockers

 

 

January 1, 2021

Niet gepubliceerde stukken Dorpsbode.

Hier vindt u ingezonden stukjes die door de redactie werden geweigerd of ingekort, dan wel ingekort en om die reden teruggetrokken. Als u een stuk heeft dat niet is geplaatst door de Dorpsbode of is ingekort door de Dorpsbode, stuur het dan naar banckspolder@gmail.com
Ook reacties van de Dorpsbode zijn welkom!
 
 
 
voor Dorpsbode nummer 15 (1 augustus 2020)
 
Onderstaande tekst is geschreven door mijn vader, Peter van Wijmen. Mijn vader heeft deze tekst in 2012 opgesteld en nu, 8 jaar na dato, blijkt de tekst actueler dan ooit. Mijn vader was in het diepste van zijn hart een liefhebber van het eiland en de natuur. Hij heeft mij die liefde van kinds af aan bijgebracht. Hij was zeker niet tegen ontwikkeling en ‘vooruitgang’ maar altijd in balans met natuurlijke kern- en randvoorwaarden die onvervangbaar zijn. Dat laatste is hier in het geding. Ik kwam deze brief enkele weken geleden tegen in zijn archief wat ik na zijn overlijden in 2015 aan het ordenen was en de boodschap is alleen maar sterker geworden; de Rode lijst is in 2017 uitgebreid en inmiddels staan ook de Wulp, de Grutto en de Smient op de lijst. Alle drie soorten die we afgelopen maanden hebben kunnen waarnemen op de voorgenomen locatie van de beoogde weg. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, hoop ik in de geest van mijn vader dat de weg er nooit zal komen en dat we de discussie hieromtrent zo snel mogelijk en definitief kunnen beëindigen.

Schiermonnikoog, 18 juli 2020
Willem van Wijmen 
 
 
 
 
 
voor Dorpsbode nummer 1 (24 december 2020)


Gênant


Bij de raadsvergadering van 15 december was de heer Timmer een van de insprekers. Hij las een mail voor die een ambtenaar van onze gemeente eind 2019 had gestuurd aan het proviciaal bestuur. In de mail wordt uitgelegd dat ons college medewerking zoekt bij de provincie voor de aanleg van een weg, omdat het bedrijventerrein moet worden uitgebreid (verplaatsing Bouwbedrijf Dijkstra uit dorp). Er zal hulp nodig zijn bij onteigening en nog zo wat.
In het voorstel, dat B&W een paar maanden later naar de raad stuurt, wordt met geen woord gerept over deze wens om Dijkstra te verplaatsen. De reden voor de weg naar het Melle Grietjespad is dan een hele andere: veiligheid, busremise, verkeersdrukte. En ook in de latere aanpassing van de plannen is de aanleiding weggelaten.
Bunk Timmer zegt daar dus als inspreker op een keurige manier dat we al die tijd zijn misleid, of voorgelogen zo je wilt. Hij geeft dat niet als zijn opinie, hij geeft slechts de feiten.
En niemand in de raad – ook niet tijdens de latere discussies – geeft blijk dat dit een nogal ernstig bestuurlijk vergrijp is.
Misleiding vind ik onacceptabel. Dat iedereen in de raad dit voor kennisgeving aanneemt, vind ik gênant. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

Tom de Neef 
 
 
 
 
voor Dorpsbode nummer 10 (15 mei 2020)
 

Verbindingsweg door Banckspolder

Het plan van Burgemeester en Wethouders om alsnog het bedrijventerrein uit te breiden en een verbindingsweg rechtstreeks  naar de Reeweg aan te leggen, is een vertrouwensbreuk tegenover vele bewoners van Schiermonnikoog. Met dit plan wil men het dorpscentrum verkeersluw maken en offert hiervoor het laatste stuk natuurlijk behouden banckspolder van het eiland op.
Al in 2012 zorgde het plan voor groot verzet bij de eilander bevolking. Middels brieven en handtekeningen hadden 70% van de kiesgerechtigden zich tegen het project uitgesproken. Het plan was van tafel - maar niet uit de la, zoals nu blijkt.

Om alsnog het project te kunnen realiseren en te rechtvaardigen heeft het college aan het oude plan een verdere uitbreiding toegevoegd: het verplaatsen van de busremise naar het bederijventerrein. "Een bedrijventerrein heeft normaal gesproken een tweezijdige wegontsluiting" (citaat brief gemeente aan de eigenaren banckspolder).
Normaal gesproken hoort een bedrijventerrein niet gevestigd te zijn nabij een dorp. Alleen al vanwege de vele verkeersbewegingen is dit nooit een geschikte plek.
Normaal gesproken kiest men voor een bedrijventerrein een plaats, van waaruit bevoorrading voor de bedrijven snel en zonder veel overlast mogelijk is. In "ons" geval zou braakliggend terrein richting veerhaven een logischere plek zijn voor nieuwe bedrijven en voor reeds gevestigde bedrijven.

Voor eventuele verplaatsing van de busremise (indien überhaupt noodzakelijk) had zich het vorige college voor de locatie "Knuppeldam" uitgesproken, waarover de raadsleden positief hadden afgestemd.
Normaal gesproken zou het college zich met de plannen van zijn voorganger uiteen moeten zetten. Ik heb het gevoel dat men de
plannen geruisloos heeft laten verdwijnen om zijn eigen oude plannen, betreffende bedrijventerrein/verbindingsweg nieuw leven te kunnen inblazen.

Het college schermt ermee om met de verbindingsweg en andere aanpassingen dé oplossing gevonden te hebben voor een verkeersluwe Middenstreek en een rustig dorpscentrum. Volgens hun plan zullen de bussen en het werkverkeer de nieuwe route nemen. Dit verkeer heeft dan een behoorlijk langere weg af te leggen als nu, dus meer verkeersbewegingen!!! Andere straten in het dorp moeten het bus- en bedrijvenverkeer dan opvangen.
Een autoluw dorpscentrum kan men natuurlijk vergeten. Het zware vrachtverkeer zal door het dorp blijven rijden, of heeft men voor de bevoorrading van winkel(s), hotels, horeca etc. een andere oplossing gevonden? Vanuit welke plek wil men de afvalcontainers en de glascontainer legen? Mogen bussen met passagiers voor de twee grote hotels in het dorpscentrum  daar parkeren?
Normaal gesproken lost men een "verkeersprobleem" niet op om het gewoon naar een andere plek in het dorp te verplaatsen, waar nieuwe knelpunten zullen ontstaan.

Al maanden geleden had het college onder elkaar deze plannen besproken. Geïnformeerd werden de eigenaren van de banckspolder pas op 10 maart jl.  Ook de gemeenteraad werd pas recentelijk hierover ingelicht. De eerste vragen werden tijdens de raadvergadering van 21 april gesteld. Duidelijke antwoorden kwamen er niet.
Het maandenlange achterhouden van informatie, die voor iedereen zo belangrijk is, staat haaks op de voornemens/beloftes, vastgelegd in het "startdocument 2018-2022" onder "samen aan de slag". Hierin werd o.a. besloten om de bevolking veel meer bij de eilander politiek te betrekken. Normaal gesproken...

Ik vraag me af hoe men met een goed geweten een weg wil aanleggen door het laatste stuk banckspolder, waar weidevogels nog een schuilplaats vinden kunnen en waar grassoorten en andere planten nog gewoon mogen groeien. Er zal niet alleen een bijzonder stuk natuur verloren gaan, maar ook de prachtige entree naar het dorp zal tot het verleden behoren - en dat alles terwijl de Vereniging Boerenbelang Schiermonnikoog subsidiegeld gaat besteden o.a. in de ontwikkeling van biodiversiteit in de rest van de banckspolder.

Christa Christmann 





voor Dorpsbode nummer 10 (15 mei 2020)
 
 
Bedrijventerrein
 
De groei en ontwikkeling van Schiermonnikoog gaat gestaag en overwegend in samenhang met natuur, het dorp , betrokkenheid en draagvlak van de eilanders. Tenminste dat zou als een vanzelfsprekendheid moeten zijn in een kleine gemeenschap waar overleg, korte lijnen, saamhorigheid en zorg voor de schoonheid van het eiland hoog in het vaandel staan.
Toch doemen er nu ontwikkelingen op die geen recht doen aan het tijdig en transparant delen met raad en eilanders en zorg voor de schoonheid van het eiland.
Buitenproportionele plannen van het College van B&W dreigen tot het ontstaan van een verstedelijkt beeld van de ZW-zijde van het dorp met alle gevolgen van dien:                                                                  
  • Uitbreiding van het bedrijventerrein aan het Melle Grietjespad, een nieuwe busremise  en  een verbindingsweg daar naartoe vanaf de Reeweg / Heereweg.
  • Het laatste karakteristieke beeld  van de oude beschermde dorpskern: de Voorstreek, Binnendijken en Vierhuizen, wordt hiermee aangetast en aan het zicht vanuit de Banckspolder onttrokken. Bewoners aan de Voorstreek met de karakteristieke overtuinen gaan uitzicht en zichtlijnen verliezen. 
  • Uit betrouwbare bronnen blijkt dat bij de geplande busremise  5 tot 6 bussen buiten staan, mogelijk onder een afdak, waardoor een verstedelijkt beeld ontstaat die in het open landschap niet thuis hoort. De planvorming van de busremise aan de Knuppeldam was overigens al in 2017 afgerond. Als daar een enkel knelpunt zou bestaan voor de woningbouw ( bij vaststelling in 2017 niet aan de orde ) is dit oplosbaar. 
  • Door de uitbreiding van het bedrijventerrein aan het Melle Grietjespad wordt de naastgelegen boerderij en recreatievoorziening verder ingesloten. Bovendien komt hiermee het biodiversiteitsplan ondersteund door de gemeenteraad en college in gevaar. Door verlies aan grond en het ontnemen van uitbreidingsmogelijkheden van het agrarisch bedrijf is het plan in strijd met het Structuurplan 2005 waarin “versterking en handhaving van agrarisch cultuurlandschap met de aanwezige natuurwaarden” als gewenst beleid wordt genoemd. 
Verder zijn de plannen voor het bedrijventerrein ook in tegenstelling met het Structuurplan 2005 als het gaat om het streefbeeld : “behoud natuurwaarden en open karakter van het gebied” en  “alleen sprake mag zijn van ingrepen als groot maatschappelijk belang is gediend” 
Van groot maatschappelijk belang is echter geen sprake. Wie heeft belang bij deze ontwikkeling?  Bedrijven met veel aan- en afvoer en verkeersbewegingen zouden beter aan de Veerweg gevestigd kunnen worden. 
Het deels autoluw maken van het dorp kan ook zonder de plannen voor uitbreiding van het bedrijventerrein. De bereikbaarheid van het dorp voor taxi’s, bezorgdiensten, aan- en afvoer van goederen en ontheffingen voor bouwbedrijven, installateurs, schilders zal echter blijven.
De coronacrisis heeft velen en met name het toerisme en de horeca zwaar getroffen. De focus van het College zou daar de komende twee jaar moeten liggen en niet bij een project waar beperkt belang en veel gemeenschapsgeld mee is gemoeid.
Jan Mewe




voor Dorpsbode nummer 10 (15 mei 2020)
 
 
Schiermonnikoog, mooi…houwen zo!

Mieneke van Dijk uit Assen showt een artikel uit de jaren '80 van een eilander winkelier met vooruitziende blik. Mooi, houwen zo! De Banckspolder kan op dit moment alle steun gebruiken.
 
 bunk timmer




December 22, 2020

Spreekwoorden...

Door Jelke Blaauwwiekel, 21-12-2020

  

Spreekwoorden en gezegden die te maken hebben met de denkrichting van B&W.


Wat gij niet wil dat u geschied doe dat ook een ander niet!  
 
Wethouder Hagen heeft in 2005 bezwaar aangetekend tegen Het structuurplan Schiermonnikoog. Het bezwaar richt zich op het realiseren van een bedrijven terrein nabij de veerhaven. Met de volgende zin werd het bezwaarschift beëindigd;
De toezegging dat wordt gecompenseerd in geld gaat niet ver genoeg. 
Nu in 2020 vindt de zelfde heer Hagen dat een collega boerenbedrijf wel grond moet opofferen voor de uitbereiding van het bedrijven terrein Melle Grietjespad en de aanleg van een ontsluitingsweg. Dat is meten met twee maten of het hemd is nader dan de rok!

Lees verder