May 30, 2020

Willem's woord

Door Willem Meerdink

 

Argumentatie B&W in Nieuwsbrief dd 29 mei 2020 voor zowel uitbreiding bedrijven MG-pad als aanleg verbindingsweg tussen dat terrein en Reeweg

 

Er wordt een drietal argumenten genoemd:
  • De busgrarage/remis zou naar MG-terrein verplaatst kunnen worden omdat de bestaande busremise te klein is geworden en de eerder gewenste en ook nog eens geschikt geachte locatie aan de Knuppeldam (achteraf) niet geschikt is.
Sic! Zonder enige argumentatie waarom dat zo is.

  • Ook wil het college bedrijven op een plek bij elkaar brengen, zodat er op andere plaatsen meer plek is voor veilig en prettig wonen. 
 De vraag is dan waarom je de bedrijven niet naar het Omrin-terrein verplaatst, want dan krijg je die plekken voor veilig en prettig wonen ook en heb je de weg niet nodig. Een weg die toch al gauw meer dan € 1 mio kost. 

  • Bovendien kunnen we (College B&W) het centrum van het dorp autovrij maken.
Hoezo, autovrij? Worden hiermee de overbodige bewegingen van alle bedrijfsauto’s uitgebannen in het hele centrum en wat is dan precies de begrenzing daarvan en zijn daar geen oplossingen voor te bedenken die de eilanders minder geld kosten dan de aanleg van een weg?
  1. Elektrische bakfietsen, al in de vorige raadsperiode gesuggereerd, maar niet doorgezet wegens verzet van zowel de toenmalige oppositie als de bedrijven;
  2. Invoering van venstertijden; ook afgeschoten door oppositie en bedrijven.

Om de argumentatie ‘volledig’ te maken wordt de burger dan ook nog verteld dat met dit voorstel, in Corona-tijd, alsof er geen belangrijkere zaken zijn, het dorp in zijn geheel wordt bekeken (???) zoals de gemeenteraad dat ook al deed met het structuurplan in 2005. Toe maar! De burger mag dus verwachten dat het voorstel zoals verwoord en verbeeld in de Nieuwsbrief het resultaat is van een integrale afweging van alle belangen en alle mogelijke oplossingen voor TOT NOG TOE ONBENOEMDE PROBLEMEN; want op dit eiland spelen domweg geen noemenswaardige problemen. 

Of het zou de chaotische wijze van beslissingen nemen en voorbereiden van dit College moeten zijn, of de zwakte van de raad dan wel de angst bij de raadsleden om met dedain bejegend te worden door de voorzitter. Zoals ook dit voorstel en de wijze waarop het gepresenteerd wordt getuigt van geen greintje respect voor noch de raad noch de bevolking; waaruit maar weer eens blijkt, net als bij de botte wijze van handhaving, dat dit College van toeten noch blazen weet waar het gaat om ‘beginselen van behoorlijk bestuur’ en in feite gewoon hun zin door drijven. Als parafrase op Mon Dieu, ayez pitié de moi et de ton pauvre peuple: Mijn God heb medelijden met ons als actiegroep en met de arme bevolking van dit eiland!!!

En gelukkig is daar aan het einde van het bericht in de Nieuwsbrief de mededeling dat een ieder voor 12 juni a.s. (is er geen inspraakverordening die een langere termijn voorschrijft?) in de gelegenheid wordt gesteld te reageren zodat de raad die in zijn beraadslagingen (wanneer en hoe?) mee kan nemen. WERKELIJK EEN KNAP STAALTJE DOORDRUKKEN EN NON-ARGUMENTATIE!! DE PRESIDENT VAN TURKIJE  ZOU DAAR NOG EEN PUNTJE AAN KUNNEN ZUIGEN! 


 
 

May 29, 2020

Tweede brief b&w

                                                                                                                                               25-05-2020
Geacht college,

Op 20 april heb ik u mijn visie gestuurd m.b.t. de uitbreiding van het bedrijven terrein aan het Melle Grietjespad en verlenging Hereweg. Tot op heden heb ik daar nog geen reactie op gehad, anders dan dat het is gearchiveerd.
Na het geven van mijn mening is er wel wat veranderd. De portefeuille verkeer is naar de voorzitter van het college gegaan. Hierdoor was ik even verrast, immers deze voorzitter is lid van een partij die milieu, natuur en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.Ook geen blokkendozen aan de randen van dorpen en steden voor bedrijven.
Mijn hoop was dat er een wending zou komen in de voorbereiding van het voorstel gezien, de groene idealen van de voorzitter.
De uitbreiding van het bedrijven terrein en aanleg van een verlengde Hereweg zijn zaken die indruisen tegen natuur waarden van de polder. Ook zullen de bij de aanleg milieu aspecten onder druk komen te staan.(b.v. stikstof- en CO2 uitstoot) En een groot bedrijf aan de rand van ons mooie dorp is niet van deze tijd. Verder kunnen de plannen de boerderij Springfield in de problemen brengen. Een bedrijf dat zich inzet voor een milieu vriendelijke bedrijfsvoering door b.v. groene energie op te wekken door zonnepanelen.

Mijn optimisme was helaas maar van korte duur. De voorbereidingen van B&W gaan op volle kracht door zonder dat iemand weet wat de plannen zijn.            Er wordt wel van alles beloofd. B.v. op 18 mei zegt  de voorzitter van B&W aan omroep Friesland, dat op de ophef over de plannen niet worden begrepen door het college. Het is nog lang niet zover. Echter, 2 dagen later wordt de raad mede gedeeld dat zij op 7 juli een bindende uitspraak moet doen over de plannen. Het is allemaal heel kort door de bocht.

Verder het volgende; de raad is een gekozen instituut die de bevolking van ons eiland vertegenwoordigd bij de gemeente. Zij is de waakhond van de eilanders om de gemeentelijke plannen te wegen en goed of af te keuren. Daar de opkomst bij de verkiezingen van de eilander raad altijd hoog is, mogen we spreken van de hele bevolking van Schiermonnikoog!
 Op 14 mei 2005 heeft de raad, lees bevolking van Schiermonnikoog, een structuurplan aangenomen waarin vele zaken voor de toekomst van eiland werden vastgelegd. Hierin is ook het bedrijven terrein aan de orde gekomen. Zoals u weet werd er daar vastgelegd: “zware” bedrijven naar de Veerweg en e.v “lichte” bedrijven e.v.t. aan het Melle Grietjespad. Dat was de wens van de raad, dus de bevolking.
Een tweede raadsbesluit t.a.v. verlening Hereweg en uitbreiding bedrijven terrein in was 2012. Toen was er ook sprake van dezelfde ideeën . De vertegenwoordigers van de eilander bevolking, de raad, hebben die plannen van het toenmalige college afgewezen. De reden daarvan is alom bekend, veel te duur, onnodig en maatschappelijk onverantwoord.
Dan is er nog een derde raadsbesluit wat haaks staat op de huidige plannen. De verplaatsing van de bus remise. In 2017 werd er gekozen voor de stalling van de bussen nabij de brandweer garage. Logistiek gezien de beste plaats. Van wrijving tussen woningbouw en deze stalling was toen en is nu geen sprake, als de goede plannen maar worden aangewend.

Er moeten dus in mijn ogen en die van de meeste andere eilanders, wel heel zwaar wegende zaken zijn die het rechtvaardigen om boven genoemde plannen door te zetten. Deze plannen zijn tot nu toe in nevelen gehuld. Natuur en milieu schade, cultuurhistorische waarden en drie raadsbesluiten, wensen van de eilanders, worden in de wind geslagen. Te gek voor woorden!

In de laatste nieuws brief lees ik een stukje  over een duurzame toekomst voor Schiermonnikoog, mooi groen omlijnd. Er moet een plan komen voor een duurzame toekomst op ons eiland, niks mis mee. Maar hoe gaat dat plan er komen? Ik citeer; Dit doen we samen met bewoners en ondernemers op Schiermonnikoog. Waarom is het nu zo moeilijk om eerder genoemde plannen van Melle Grietjespad en Hereweg, die nu binnen kamers ontwikkeld zijn, niet eerst samen met bewoners en ondernemers te bespreken.
De nu bewandelde weg minacht de mening van de bevolking, zeker van de mensen die het direct aangaat. U wist uit het verleden dat dit voor vele eilanders een heikele kwestie is.

Ik wil daarom nogmaals met klem vragen, stop met het vernietigen van een mooi stukje authentiek eiland. Er zijn voldoende alternatieven, die de plannen overbodig maken (structuurplan 2005), ga daar mee aan de slag!


Dit wilde ik nog even kwijt, vriendelijk groet Jelke Blaauwwiekel.

May 24, 2020

spandoekroute

Onze ijverige reporters trokken de streken door, om voor u  een keur aan uitingen van 'onvrede met de plannen van het huidige college' vast te leggen.

Laat ons weten als ze uw huis hebben gemist!


zes nieuwe plaatjes , maar slechts twee nieuwe huizen.

...Zet 'm op met die spandoek-frames!
May 23, 2020

Antwoord van de provincie


Op 20 april ontving de gedeputeerde van de provincie Friesland, A.Fokkes-Kelder, een brief van de heer Carrette waarin hij zijn zorg uitspreekt over de op hande zijnde verplaatsing van de busremise naar het Melle Grietjespad in relatie met de aanbesteding openbaar vervoer Schiermonnikoog. Ondertstaand de reactie van de gedeputeerde via de loco-provinciesecretaris die er op neer komt dat;

1] Het de provincie niet uitmaakt waar de busremise komt. De gemeente is leidend en de Provincie volgt.

2] Er genegeerd wordt dat, projectleider Lepstra, Arriva heeft meegedeeld dat de raad van Schiermonnikoog reeds heeft besloten, de busremise naar het Melle Grietjespad te verplaatsen.


Dat laatste is enigszins zorgelijk. Je zou verwachten dat dergelijke uitspraken door een ambtenaar van de provincie voor de nodige onrust zou zorgen binnen een provincie, die zich nu juist amoreel en neutraal wil opstellen. Dat blijkt niet het geval. Sterker, uit een zin als "Ook daar hadden beperkte ingrepen moeten plaatsvinden" blijkt de provincie al uit te gaan van de verplaatsing van de busremise naar het Melle Grietjespad.
Opnieuw, de raad van Schiermonnikoog moet daar nog een besluit over nemen!
Onderstaand de gedigitaliseerde brief met behulp van OCR software. Onderaan deze post vindt u de "orginele" scans van de brief terug.

Leeuwarden, 18 mei 2020


Onderwerp : Reactie brief over de verplaatsing Busremise in relatie met de aanbesteding van het Openbaar Vervoer op Schiermonnikoog
Geachte heer Carrette,

Langs deze weg reageren wij op uw brief van 20 april jl. aan gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder over de verplaatsing van de busremise in relatie met de aanbesteding van het Openbaar Vervoer op Schiermonnikoog. Wij zullen hierbij puntsgewijs ingaan op de door u aangedragen opmerkingen, suggesties en vragen.
U geeft aan dat de gemeente Schiermonnikoog geen zienswijze heeft ingediend bij de provincie ten aanzien van de aanbesteding van de nieuwe busconcessie. De provincie heeft echter wel een reactie van de gemeente ontvangen. ln deze brief gaat de gemeente ook in op de realisatie van een nieuwe busremise bij het Melle Grietsjespad.
Ten aanzien van deze locatie van de nieuw te realiseren busremise is de provincie volgend aan de gemeente. Zoals u in uw brief al aangeeft gaat het om een besluit van de gemeenteraad en voor wijzigingen ten aanzien van dit besluit, verwijzen wij u dan ook naar de gemeente.
Bij de eerder gedane analyses voor een nieuwe locatie van de busremise waarbij ook deprovincie betrokken is geweest, zijn verschillende locaties naast elkaar gezet en met elkaar vergeleken. Uit deze analyse bleek dat de locatie Melle Grietsjespad geschikt is voor een te realiseren remise met beperkte invloed op routering en dienstverlening op het Waddeneiland. Ook zonder de realisatie van een ontsluitingsweg.


Voor de realisatie van een busremise aan het Melle Grietjespad zijn verder beperkte ingrepen in bestaande infrastructuur nodig. Zo zal het bestaande Melle Grietjespad iets verbreed moeten worden en zal hier en daar een bochtverruiming moeten worden gerealiseerd. Deze ingrepen zijn vergelijkbaar met ingrepen die plaats hadden moeten vinden bij een busremise op de locatie aan de Knuppeldam. Ook daar hadden beperkte ingrepen moeten plaatsvinden. Het realiseren van een extra ontsluiting van het Melle Grietjespad is geen noodzaak voor het functioneren van de busremise. Daarom is dit dus ook geen onderdeel van de zaken die de provincie op het eiland wil realiseren. Het realiseren van een busremise op de locatie van de manege past binnen de huidige bestemming en de gronden zijn in eigendom van de gemeente. Uiteraard zal de inpassing daarvan op die locatie nog enige afstemming met de omgeving vragen. lets waar de provincie zorgvuldig invulling aan zal geven. Bestemmingsplanwijzigingen en onteigening zijn hierbij niet noodzakelijk.De heer Lepstra geeft namens de provincie invulling aan de realisatie van een busremise op het eiland. Ten aanzien van de beschikbare locatie vaart hij daarbij op de beschikbare locatie die de provincie door de gemeente wordt aangereikt. Uiteraard beoordeelt de provincie dergelijke locaties op financien en de geschiktheid qua routering en dienstverlening.
De provincie heeft geen voorkeur voor een locatie en laat dan ook geen locatie (Oost aan de Knuppeldam) los. De provincie volgt hierin het besluit van de gemeente. De gemeente heeft aangegeven dat een realisatie van een busremise qua ruimtebeslag aan de Knuppeldam teveel negatieve invloed heeft op de (voor de gemeente prioritaire) ontwikkeling van woningen op die locatie.De provincie heeft daarop vervolgens instemmend gereageerd op het verzoek van de gemeente om een provinciaal projectleider aan de gemeente uit te lenen voor twee andere gemeentelijke initiatieven; uitbreiding van bedrijventerrein en een extra ontsluiting van het Melle Grietjespad. Uw stelling dat de provincie hier belangen bij zou hebben, wijzen wij van de hand. Dergelijke uitwisseling van kennis en inzet komt vaker voor en vinden hun legitimatie in een beperkte capaciteit en ervaring aan de kant van de gemeente met dergelijke projecten. De heer Lepstra vervult hier enkel de rol van projectleider namens de gemeente en is verantwoordelijk voor het goed doorlopen van het proces. Er is in die rol geen enkele vermenging met inhoudelijke standpunten vanuit de provincie.Zoals eerder gesteld is de provincie volgend op de keuzes van de gemeente. Het heroverwegen van keuzes ten aanzien van Oost zou u daarom aan de gemeente voor moeten leggen.Wij onderschrijven de door u geuite zorgen in uw brief dan ook niet. Zoals eerder ver meld zien wij zeer beperkte effecten op de routering en dienstverlening van het OV bij een realisatie van een busremise op de locatie Melle Grietsjespad. Deze staan de huidige ontwikkelingen dan ook niet in de weg. Wij gaan er daarbij vanuit dat de nieuwe bus remise klaar voor gebruik is bij aanvang van de nieuwe busconcessie.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
drs. A.A_M. Brok, voorzitter


R.E. Bouius-Riemersma, MBA MCM, secretaris
voor deze, de loco-provinciesecretarisBrief aan het college 4 mei 2020

Geacht College,

Met grote verbazing heb ik vernomen dat U bezig bent de herinrichting van het bedrijven terrein aan het Melle Grietje pad. Deze herinrichting zou gepaard gaan met een uitbreiding van het terrein en de aanleg van een zuidelijke “rondweg” in het verlengde van de Hereweg.
Wat ik vreemd vind dat U niet begint met de ontmanteling van dit bedrijven terrein. Door het vertrek van de manege zou mooie start zijn om het terrein te laten krimpen. In de structuurvisie uit 2005 die door de gemeenteraad is vast gesteld staat m.b.t. de bedrijven terreinen het volgende:
4. Uitbreiding van het bedrijventerrein aan het Melle Grietjespad.
In het structuurplan is aangegeven dat bedrijven die het dorp ontgroeien moeten worden verplaatst naar een bedrijventerrein. Daarbij is het de bedoeling dat de lichtere bedrijven worden verplaatst naar het berdrijventerrein aan het Melle Grietjespad en dat zwaardere bedrijven hun plek vinden aan de Veerweg.

Met het oog hierop vinden wij het niet wenselijk om de uitbreiding aan het Melle Grietjespad te laten vervallen. Wel zal een mogelijke uitbreiding uiterst zorgvuldig dienen plaats te vinden met een goede inpassing in het landschap. Een eventuele uitbreiding zal royaal in het groen worden gezet.
Het bedrijf wat opeens belangstelling heeft voor verplaatsing naar een bedrijven terrein valt volgens mij onder een “zwaar” bedrijf.

In de boven genoemde structuurvisie van 2005 staat ook het volgende bezwaar:
2. Gebroeders J.C. en C.P. Hagen te Schiermonnikoog.
Er wordt bezwaar gemaakt tegen een uitbreiding van het berdreiven terrein aan de Veerweg. De uitbreiding gaat ten koste van landbouw grond die voor beiden erg belangrijk in verband met hun veehouderij die nu ongeveer 39 ha. beslaat. Deze omvang is van belang om een levensvatbaar en rendabel bedrijf te hebben. Ook speelt een rol dat de nieuwe mestwetgeving het aantal koeien wordt gekoppeld aan het aantal ha. per bedrijf.

De toezegging dat wordt gecompenseert in geld gaat niet ver genoeg.

Bovenstaand bezwaar zal ook gaan gelden wanneer het bedrijven terrein Melle Grietjepad wordt uitgebreid, met de bijbehorende “zuidelijke rondweg”. Hiervoor zal landbouw grond van Springfield moeten worden opgeofferd. Zeker de laatste regel, van bovengenoemd bezwaar, is in deze tijd van onzekerheid binnen de agrarische sector van groot belang. Immers de inkrimping van landbouw grond is van grote invloed op het rendabel blijven ondernemen. Weg nemen van landbouwgrond zal voor Springfield onverantwoord zijn.

U zou als gemeente een ontmoediging beleid moeten gaan voeren t.a.v. het bedrijven terrein aan het Melle Grietje pad.
Als voorbeeld daarvan zou U de eigenaar van de Balg Expres kunnen aanbieden om deze te gaan stallen aan de Noorderstreek in de garage naast de Willem Horsman. Men hoeft dan niet meer met de trekker en wagen door het dorp. De toeristen kunnen instappen bij de garage en via de Badweg naar het strand. Scheelt weer verkeer door het dorp en is er weer een bedrijf van het industrieterrein. Taxi’s zouden gestald kunnen worden in de oude centrale, die komt straks vrij als het bezoekers centrum naar Het Baken verhuist. Het zijn maar voorbeelden en tegelijk ook mogelijkheden!

Wanneer er minder, in plaats van meer bedrijven, zich gaan vestigen aan het Melle Grietjespad vervalt de noodzaak ook van een “zuidelijke rondweg”.
Over deze aanleg is in 2012 al een raadsbesluit over genomen. Een meerderheid van de toenmalige raad was van mening dat de kosten te hoog zouden worden en de aanleg werd daarom gecanceld. Geen gezichtsverlies van het college dat de weg wilde aanleggen en tevreden bezwaar makers en petitieondertekenaars. Ik kan me niet voorstellen dat de huidige kosten lager uitvallen dan in 2012.
Bovendien wie moeten die kosten betalen, de bedrijven die zich willen vestigen op het huidige(uitgebreide) terrein, of komt dat op het bordje van de bevolking te liggen.
Deze bevolking heeft al in 2012 al met een grote meerderheid te kennen gegeven dat ze de rondweg niet willen. Dat zal nu niet veel anders zijn.

Zoals het voorstel er nu ligt moet er uitbreiding komen van het bedrijven terrein Melle Grietje pad. Van wege deze uitbreiding moet er een ontsluitende “rondweg” komen. Dit komt op mij over als we willen de weg alsnog hebben, omdat het in 2012 niet lukte, dus gaan we het terrein maar uitbreiden zodat er een weg moet komen.(voor de veiligheid)                                

Om een maatschappelijke onrust te voorkomen, zoals die er ook in 2012 was, is het verstandiger om deze redenering te laten varen en te beginnen met het ontmantelen van het terrein.

Dan de busremise.
Deze zou bij de brandweer garage komen niet ver van de huidige garage. Niet een super luxe garage waar men achter naar binnen rijdt en voor er weer uit, maar zoals het nu ook gaat achteruit er in en vooruit er uit. Zo gaat het aan de Oosterreeweg al bijna 60 jaar. Hierdoor wordt de oppervlakte van de remise een stuk kleiner. Er zal bij deze uitvoering dan ook geen spanning ontstaan met eventuele woningbouw in de toekomst, er is ruimte genoeg.(zie tekening)Nabij de brandweer garage is ook logistiek gezien de beste plaats voor de stalling. Wanneer de bussen aan het Melle Grietjespad zouden komen te staan, dan moet men vele “lege” kilometers maken om de route rijden van en naar de boot en of het badstrand, dus extra verkeersbewegingen. De nieuwe bus remise moet/hoeft niet naar het Melle Grietjespad terrein!

Om de verkeersbewegingen in het dorp te verminderen zijn er een aantal opties:
Als eerste het ontheffingen beleid aanpassen!Met bovenstaande gegevens kon ik zonder probleem een vergunning aanvragen om hier op het eiland te komen met een voertuig. De hele aanvraag is digitaal en er is geen controle of de vergunning terecht wordt afgegeven.

Ook zijn er bedrijven die voor aanvoer van materiaal een busje mee mogen nemen. Dat busje wordt dan later voor vervoer van de werknemers van en naar de boot gebruikt. Op de parkeerplaats bij de boot staat vaak van deze busjes.(extra verkeersbewegingen)

Om in het dorp minder verkeersbewegingen te krijgen zou de Middenstreek éénrichting verkeer moeten krijgen. Op die manier is de richting van het gemotoriseerd verkeer altijd dezelfde kant op. Dit is veiliger en men hoeft elkaar niet meer te passeren waardoor bermen worden kapot gereden. De aangelegde wissel stroken naast de Middenstreek kunnen weer vervangen worden door groen stroken met daarin de lang verwachtte bomen. De beste richting is Oost naar West.

Dan nog de kwestie van kleinere bussen. Wanneer hiertoe over gegaan wordt, zal het aantal verkeersbewegingen fors toenemen. Niet alleen van de bussen, maar ook van de taxi’s. Bovendien zal er veel gemopper ontstaan van toeristen die langer moeten wachten om hun bestemming te bereiken.

Ik zal dat uitleggen aan de hand van een voorbeeld:
Stel er komen 600 passagiers van de boot. Van 600 mensen gaan 100 met de fiets of lopend. De rest moet met de bus of taxi. 50 personen nemen de taxi. Dat zouden  ongeveer 7 taxi ritten zijn. De overig  550 mensen moeten dan met bus. Dan zijn er 11 ritten nodig als de capaciteit per bus 50 personen is. Wanneer het maximaal aantal passagiers per bus b.v. 30 wordt, dan zullen er (550 gedeeld door 30 is) 18 busritten nodig zijn om de mensen naar hun bestemming te vervoeren. Omdat niet alle mensen in één keer met de bussen mee kunnen moet er gewacht worden, mopperende mensen. Hierdoor zullen ook toeristen van de bus naar de taxi gaan, waardoor deze ook meer ritten moeten doen om iedereen op zijn of haar plek te krijgen.

Wat ik jammer vindt aan de hele gang van zaken tot nu toe is dat alles binnen kamers is gebleven. De raad wordt een voorstel overhandigd over de ontwikkelingsrichting Melle Grietjespad. Dit naar aanleiding van het vertrek van de manege. Naar aanleiding van dat vertrek is b.v. geen avond geweest waarin eilanders werden voorgelicht over de plannen of een stuk hierover in de week brief van de gemeente. Er echter wel mensen geweest die hebben geïnformeerd naar de gang van zake. Deze mensen hebben te horen gekregen dat er niets zou veranderen.(dus geen weg en geen uitbreiding)
Dat er nu opeens wel zaken gaan veranderen geeft mij het gevoel van achterkamertjes politiek. Dat zou op ons eiland niet moeten. We willen allemaal het beste voor onze Lytje Pole.

Als gemeente bestuur moet U niet opnieuw het wiel proberen uit te vinden. Want als U een wiel bedenkt dat niet rond is, rijdt dat zeer ongelukkig. Wat ik wil zeggen denk eerst goed na over veranderingen en betrek daarbij vooraf de eilanders. En luister ook naar de mensen, zij wonen vaak al heel lang op dit mooie eiland en zij willen het graag ook mooi houden. Geen ingrijpende veranderingen die het karakter van ons eiland aantasten. Laten we hier SAMEN, dus met elkaar uitkomen. Niet van bovenaf opgelegde maatregelen die alleen maar tot onrust leiden.                                                                                                          

Het is i.v.m. de coronacrises nu moeilijk om met de bevolking in gesprek te gaan, dat begrijp ik. Daarom zou ik willen vragen om te wachten met het indienen van het voorstel. Zoveel haast kan er toch niet mee gemoeid zijn dat het moet worden afgeraffeld zonder dat er een eerlijk overleg is geweest met de eilanders.

Vriendelijke groet Jelke Blaauwwiekel, Schiermonnikoog.Brief aan de raad 4 mei 2020

Geachte raad van Schiermonnikoog.

Van het college van burgemeester en wethouders heeft u een voorstelcontvangen over de uitbreiding van het industrie terrein aan het Melle Grietjespad en de daarmee verband houdende verlening van de Hereweg.

Wanneer u het voornemen heeft om met boven genoemd voorstel in te stemmen dan gaat u voorbij aan drie raadsbesluiten uit voorgaande jaren.

Als eerste wil ik u erop wijzen dat u op 14 juni 2005 het structuur plan Schiermonnikoog heeft goed gekeurd. Hierin staat onder punt 4:

4. Uitbreiding van het bedrijventerrein aan het Melle Grietjespad.

In het structuurplan is aangegeven dat bedrijven die het dorp ontgroeien moeten worden verplaatst naar een bedrijventerrein. Daarbij is het de bedoeling dat de lichtere bedrijven worden verplaatst naar het berdrijventerrein aan het Melle Grietjespad en dat zwaardere bedrijven hun plek vinden aan de Veerweg.
Met het oog hierop vinden wij het niet wenselijk om de uitbreiding aan het Melle Grietjespad te laten vervallen. Wel zal een mogelijke uitbreiding uiterst zorgvuldig dienen plaats te vinden met een goede inpassing in het landschap. Een eventuele uitbreiding zal royaal in het groen worden gezet.


Hierin  staat onomstotelijk dat het industrie terrein niet uitgebreid moet worden met zware bedrijven. In voorstel van B&W komen er zware bedrijven naar het Melle Grietjespad. Bouwbedrijf Dijkstra en de busremise.

Een tweede besluit wat wordt genegeerd is die van het afblazen van de verlening van de Hereweg in 2012. De motivatie van het niet aannemen van dat besluit was dat de kosten voor een dergelijke verlening veel te hoog zijn de financiële draagkracht van de gemeente. Ook de maatschappelijke onrust die er toen heerste was mede de aanleiding om het voorstel te verwerpen.


Even als in 2012 is nu de maatschappelijke onrust weer groot. Er zijn weinig eilanders die zich kunnen vinden in deze onnodige plannen. Daarnaast zullen de kosten van de voorgestelde uitbreiding bedrijven terrein en verlening Hereweg vele malen groter zijn dan in 2012. Bovendien is er in voorstel voorbij gegaan aan extra maatregelen die daar ook bij horen waardoor de kosten nog hoger worden. Te denken valt aan de verbreding van het Melle Grietjespad en de weg op het industrieterrein zelf. Hier kunnen grote auto` s elkaar niet passeren.
Ook kosten voor onteigening van de benodigde grond zijn niet onaanzienlijk. Bovendien kan het zomaar zijn dat de onteigening verzoeken niet worden gehonoreerd van wege het raadsbesluit over het structuurplan van 14 juni 2005. Hierin staat immers een alternatieve locatie.

Het laatste besluit wat u gaat negeren is het aan wijzen door de raad van de verhuizing van de bus remise naar de Kuppeldam van oktober 2017. Deze verhuizing naar de Knuppeldam is logistiek gezien de beste optie voor de bus stalling. Dat zal voor de totstandkoming van het besluit in 2017 ook van groot belang geweest zijn.

U als leden van de gemeenteraad bent gekozen door de eilander bevolking, om hen te vertegenwoordigen bij de gemeente. Wanneer de bevolking massaal aangeeft het niet eens te zijn met een voorgenomen voorstel van B&W, dan zou u zich moeten conformeren met de wens van die bevolking. Dat de bevolking zich niet kan vinden is duidelijk. De kosten die dit allemaal met zich mee gaan brengen komen op het bordje van de eilanders. De nieuwe bedrijven hoeven daar geen bijdrage voor te leveren. Daarnaast is het een aantasting van de Banckspolder. Het zicht vanaf de dijk richting dorp zal worden vervuild met blokkendozen en een zwart lint in de vorm van een teerweg die niet in het mooie landschap passen!

Als u dus besluit om het voorstel aan te nemen gaat u 4 keer tegen de wil in van de bevolking. Drie keer om een besluit van de raad(gekozen vertegenwoordigers van de bevolking) te negeren en 1 keer de mening van de bevolking die er nu heerst.

Mijn voorstel is, voordat u gaat besluiten om ons eilanders met hoge kosten op te zadelen en een mooi stukje polder te verpesten ga eens praten met belanghebbenden. Ga SAMEN met de mensen die er mee te maken hebben overleggen in het BELANG VAN SCHIERMONNIKOOG! Ga niet in op het drammen van een B&W die niet luisteren wil naar de eilanders. Een B&W die hier nog maar net komt kijken en weer zal vertrekken als het onheil is geschied en wij met de ellende blijven zitten.

Vr.gr. Jelke Blaauwwiekel.