April 11, 2023

De stand van zaken.

 Schiermonnikoog, 11 april 2023

 
 
Op wat getouwtrek na tussen de stichting en het college over openbaarheid van informatie omtrent de geplande verkoop door de gemeente van de voormalige grond van de manage aan het Melle Grietjespad aan bouwbedrijf Dijkstra is er weinig nieuws te melden op het blog.
Er loopt momenteel een gerechtelijke procedure om de opgevraagde informatie alsnog openbaar te krijgen via een beroepsschrift bij de Rechtbank Noord Nederland. Zelfs zonder dat de informatie vrij komt is deze procedure al vrij pijnlijk voor het college. De stukken die naar de rechter zijn gegaan maken meer dan duidelijk dat het college in weerwil van het Didam-arrest bezig is om één inwoner van Schiermonnikoog te bevoordelen bij de verkoop van de grond. Daarnaast moet het ook vrij pijnlijk zijn voor de burgemeester persoonlijk. Als voorzitter van de adviescommissie Openbaarheid en Informatiehuishouding spreekt zij zich uit tegen het zwarten van informatie. Het lijkt wel ‘topsport’ te zijn geworden aldus de voorzitter. Daarnaast hekelt zij, als voorzitter van de commissie, het argument dat overheden te pas en te onpas gebruiken, dat het vrijgeven van informatie schadelijk is voor het functioneren van de overheid. Een argument met een zeer beperkte uitzonderingsgrond die slechts in uitzonderlijke crisis situaties gebruikt zou mogen worden, aldus Wim Voermans hoogleraar Staatsrecht van de universiteit van Leiden.

Kennelijk heerst momenteel een crisissituatie op Schiermonnikoog want niet alleen wordt er kwistig gezwart, ook het ‘functioneren van de overheid’ wordt als argument in de strijd gegooid om informatie achter te houden. Wij houden u op de hoogte van de uitspraak door de bestuursrechter.

Ondanks dat de stichting het dit college lastig maakt om haar plannen uit het zicht van de openbaarheid te voltooien, weerhoudt het dit college niet om in weerwil van het Didam-arrest haar plannen voort te zetten. Een laatste voorbeeld hiervan vond afgelopen december plaats. Het bedrijf 12Join werd ingezet door het college om de behoefte naar bedrijfsruimte op Schiermonnikoog in beeld te brengen. Opvallend was dat de grond aan het Melle Grietjespad nadrukkelijk geen onderdeel uitmaakte van het onderzoek. Onduidelijk is of dit als een poging moet worden gezien om aan te tonen dat er buiten bouwbedrijf Dijkstra geen interesse is voor de grond van de voormalige manage.

De raad van Schiermonnikoog was een kleine twee maanden eerder via een memo geïnformeerd over de stand van zaken rond de verkoop van de grond op het bedrijventerreintje aan het Melle Grietjespad. De belangrijke mededeling uit de memo luidt:
Wij kiezen voor deze aanpak om tijdens de verkennende gesprekken ook antwoord te kunnen geven indien gevraagd wordt naar de mogelijkheden op bedrijventerrein Melle Grietjespad. Het is niet opportuun om gesprekken hierover te voeren met gegadigden zonder dat duidelijkheid kan worden gegeven over de eventuele bedrijfsverplaatsing van het bouwbedrijf.

Bij vragen in de raad naar aanleiding van de onderzoeksopdracht door 12Join, bleek niet dat er al duidelijkheid kon worden gegeven over de bedrijfsverplaatsing van het bouwbedrijf.
Het college is daarmee-volgens haar eigen woorden- niet opportuun bezig. Hopelijk komt met dit inzicht, de constatering dat het beter is om zich als gemeente te houden aan de voorschriften van het Didam-arrest. Afgelopen maart heeft de gemeente Rhenen mogen meemaken wat kan gebeuren als een gemeente dit niet doet. De verkoop van een stuk grond werd nietig verklaard door de rechter in een kort geding dat tegen de gemeente was aangespannen. De reden voor de nietig verklaring was dat niet alle belangstellenden even veel kans hadden gehad om mee te bieden bij de verkoop.

Het spreekwoord ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’ dringt zich hier op.
 
 
bunk timmer, namens de vrienden
 
 
 
 
 

 
illustratie Bunk Timmer 
 
 
 
 
 
 
 


December 12, 2021

Hoge Raad verbiedt vriendjespolitiek

 Op 26 november jongstleden deed de Hoge Raad een zeer belangrijke uitspraak in een procedure tegen de gemeente Didam. Daar wilde de gemeente het terrein van het voormalige gemeentehuis verkopen aan een COOP supermarkt en niet aan de franchisehouder van Albert Heijn, die vooraf aangegeven had ook belangstelling te hebben voor de locatie. De AH-franchisehouder spande een procedure aan tegen de gemeente. Als eindoordeel besliste de Hoge Raad dat de gemeente de COOP niet zomaar een voorkeursbehandeling mocht geven. Dit blijkt een baanbrekende uitspraak te zijn.

 

Het Arrest van de Hoge Raad  kunt u hier nalezen.

 

 

October 20, 2021

Stichting tot Behoud en Herstel Cultuurhistorische Waarde Banckspolder

 Schiermonnikoog, 20 oktober 2021

Sinds maart 2020 vergaderen 'de vrienden van de Banckspolder' over de stand van zaken met betrekking tot de Rondweg, de Buslus, de Busremise en de Uitbreiding van het Bedrijventerrein. Zaken die een directe en zeer nadelige invloed zouden kunnen hebben op het wel en wee van de Banckspolder. U heeft de visie van 'de vrienden' over deze plannen van het college kunnen volgen via de publicaties op het blogspot en de Polderbodes die huis aan huis verspreid zijn.
 
Het is de vrienden op deze manier -met de gezamelijk krachtsinspanning van het gehele dorp- gelukt om de desatreuse plannen die dit college voor ogen had in ieder geval voorlopig tegen te houden.
 
Het is nog niet helemaal gedaan. Het college voegt de verplaatsing van het bouwbedrijf aan het eind van het proces toe aan de 'Ruimtelijke Ontwikkelingen Schiermonnikoog'. Zij maakt het mogelijk dat het onderwerp zo, zonder enig verdere discussie, kan meeliften in de besluitvormende raadsvergadering. Een meerderheid van de raad, bestaande uit de coalitie-partijen, gaat akkoord met deze gang van zaken.
 
En daar zijn we nu aangeland. De kromme redenering ‘de raad heeft gevraagd om in te zetten op verplaatsing van het bouwbedrijf en dat voeren wij vervolgens netjes uit' is in volle gang. Het idee dat het college terug zou komen bij de raad om de voorwaarden te bespreken van deze verplaatsing blijkt een gepasseerd station. Uit diverse bronnen hebben we vernomen dat de raad geen goedkeuring meer wordt gevraagd over de verplaatsing van het bouwbedrijf. Het standpunt van het college is dat de raad al heeft ingestemd. Onderstaand de redenatie van dit college voor dat besluit (samengesteld uit diverse bronnen).
 
Op 6 juli 2021 besluit de gemeenteraad in te zetten op de verplaatsing van het bouwbedrijf naar de locatie van de voormalige manage op bedrijventerrein Melle Grietjespad en hieraan nader te bepalen voorwaarden te stellen.
Het college beschouwt de voorwaarden als haar voorwaarden, voorwaarden die door het college zullen worden gesteld aan de verplaatsing. Niet als voorwaarden waar de raad eerst nog mee dient in te stemmen. De raad heeft immers geen voorbehoud gemaakt tijdens het instemmen met de plannen van het college.
Daarnaast is het college van mening dat verkoop van de grond niet onder het aanbestedingsrecht valt, maar privaatrechtelijk afgehandeld kan worden en daarmee geen goedkeuring behoeft van de raad.

 
De vrienden van de Banckspolder hebben de gemeente laten weten geïnteresseerd te zijn in de vrijkomende locatie op het bedrijventerrein Melle Grietjespad. Dit met de inzet de grond terug te geven aan de polder. Deze plannen stroken niet geheel met het vigerend bestemmingsplan maar dat doet de verplaatsing van een bouwmarkt naar het bedrijventerrein evenmin. Onder de specifieke gebruiksregels die in strijd zijn met de bestemming wordt in ieder geval de vestiging van detailhandel op het bedrijventerrein gerekend. Exit verplaatsing bouwbedrijf zou je zeggen.
Het college probeert de bouwmarkt nu weg te schuiven onder 'bestaande ondergeschikte detailhandel'. In het voorontwerp-bestemmingsplan is deze gelegenheidsomschrijving al opgenomen. Het moge duidelijk zijn dat de vrienden hier niet mee akkoord gaan. Om de keuze van de vrienden om de grond terug te geven aan de polder, kracht bij te zetten heeft zij zich van stichting in oprichting opgewaardeerd naar 'Stichting tot Behoud en Herstel Cultuurhistorische Waarde Banckspolder'.
 
De stichting zal zich de eerste tijd vooral inzetten om een historische fout als de plaatsing van het bedrijventerrein aan het Melle Grietjespad ongedaan te maken.
 
Het uiteindelijke streven van de stichting is om zich in te zetten en alle vrijkomende stukken grond op het bedrijventerrein "terug te geven" aan de polder, zodat de rijke groene weide weer vrij spel krijgt.
 
Het geheel aan doelstellingen van de stichting is terug te vinden in de stichtingsakte.
 
 
Bunk Timmer, namens 'de vrienden'

 

 

 

June 2, 2021

Strijdbaarheid verdwijnt niet uit de Banckspolder op Schier

Ze blijven zich verzetten, de Vrienden van de Banckspolder. Onlangs liet de gemeente de ontwikkelplannen voor de geliefde polder varen, maar sommige eilanders zijn toch niet gerust op de toekomst ervan.

Een artikel door Wouter Hoving in het Friesch dagblad

Lees verder...

May 28, 2021

Paard van Schiermonnikoog

U heeft het misschien al gezien. Er hangen nieuwe spandoeken op de Reeweg en het Melle Grietjespad. De afbeelding is geïnspireerd op de laatste polderbrief van Jelke Blaauwwiekel.
Nu ook als zelfprint te downloaden voor bij u thuis.

May 23, 2021

Huis aan huis brief vrijdag 21 mei 2021, door Jelke Blaauwwiekel

College slaat andere weg in om autoluwe karakter te versterken (11-05-2021)

Het college van burgemeester en wethouders nam vandaag een aantal besluiten naar aanleiding van
het eindrapport Ruimtelijke ontwikkelingen Schiermonnikoog. Zoals verwacht blijkt uit het rapport dat eilanders en bezoekers zich grote zorgen maken over het autoluwe karakter van Schiermonnikoog. Het college heeft deze zorgen al langer en kiest nu voor een aantal maatregelen, waaronder het zoveel als mogelijk afsluiten van het dorpscentrum voor gemotoriseerd verkeer. Het college ziet af van een ontsluitingsweg naar bedrijventerrein Melle Grietjespad. Voor dit plan is geen draagvlak binnen en buiten de eilander gemeenschap. Draagvlak is voor het college van groot belang en neemt het college ook in dit geval uitermate serieus.

Met bovenstaand tekst kondigde B&W aan dat de verlening van de Heerweg van de baan zou zijn. Men kwam tot het besluit, zo staat hierboven, dat er nu geen draagvalk is onder de eilanders en niet eilanders.
Raar dat men daar nu pas achter gekomen is. In 2012 is er een zelfde besluit door het toenmalige college genomen ook wegens gebrek aan draagkracht onder de bevolking. En dan op 7 juli 2020 werden 474 handtekeningen aan het college overhandigd. Allemaal mensen die tegen de plannen van B&W waren. Toen was het toch al duidelijk dat er geen draagvlak was onder de bevolking. 
 
 
 
 
 

Raadsvergadering 18 mei 2021: inspreekbeurt Carrette en Timmer

 
 
Inspreekbeurt door Harm Carrette.

Geachte raad,
Ik heb getwijfeld of ik op dit moment wel moest inspreken over het agendapunt 19: ruimtelijke ontwikkelingen. Wellicht te voorbarig omdat ik als burger het uiteindelijke raadsvoorstel nog niet helemaal in beeld heb.
Maar de inhoud van het perscommuniqué en de nieuwsbrief is van dien aard dat ik erg ongerust ben over wat uiteindelijk het voorstel van het college zal zijn.
Ben ik dan helemaal niet tevreden?
 
Lees verder.
 


 
Inspreekbeurt door Bunk Timmer.

Beste raadsleden u heeft er via een persverklaring kennis van kunnen nemen, het college is er uit.  
Zij ziet af van de rondweg, omdat daar geen draagvlak voor is. Daarnaast wijst het college opnieuw de Knuppeldam aan als locatie voor de busremise en tot slot is de uitbreiding van het bedrijventerrein van de baan.
Dit college heeft er ruim 10 maanden de tijd voor nodig gehad en zo’n 40 duizend euro om er achter te komen dat er geen draagvlak is voor de rondweg. Althans nu nog niet.