June 2, 2021

Strijdbaarheid verdwijnt niet uit de Banckspolder op Schier

Ze blijven zich verzetten, de Vrienden van de Banckspolder. Onlangs liet de gemeente de ontwikkelplannen voor de geliefde polder varen, maar sommige eilanders zijn toch niet gerust op de toekomst ervan.

Een artikel door Wouter Hoving in het Friesch dagblad

Lees verder...

May 28, 2021

Paard van Schiermonnikoog

U heeft het misschien al gezien. Er hangen nieuwe spandoeken op de Reeweg en het Melle Grietjespad. De afbeelding is geïnspireerd op de laatste polderbrief van Jelke Blaauwwiekel.
Nu ook als zelfprint te downloaden voor bij u thuis.

May 23, 2021

Huis aan huis brief vrijdag 21 mei 2021, door Jelke Blaauwwiekel

College slaat andere weg in om autoluwe karakter te versterken (11-05-2021)

Het college van burgemeester en wethouders nam vandaag een aantal besluiten naar aanleiding van
het eindrapport Ruimtelijke ontwikkelingen Schiermonnikoog. Zoals verwacht blijkt uit het rapport dat eilanders en bezoekers zich grote zorgen maken over het autoluwe karakter van Schiermonnikoog. Het college heeft deze zorgen al langer en kiest nu voor een aantal maatregelen, waaronder het zoveel als mogelijk afsluiten van het dorpscentrum voor gemotoriseerd verkeer. Het college ziet af van een ontsluitingsweg naar bedrijventerrein Melle Grietjespad. Voor dit plan is geen draagvlak binnen en buiten de eilander gemeenschap. Draagvlak is voor het college van groot belang en neemt het college ook in dit geval uitermate serieus.

Met bovenstaand tekst kondigde B&W aan dat de verlening van de Heerweg van de baan zou zijn. Men kwam tot het besluit, zo staat hierboven, dat er nu geen draagvalk is onder de eilanders en niet eilanders.
Raar dat men daar nu pas achter gekomen is. In 2012 is er een zelfde besluit door het toenmalige college genomen ook wegens gebrek aan draagkracht onder de bevolking. En dan op 7 juli 2020 werden 474 handtekeningen aan het college overhandigd. Allemaal mensen die tegen de plannen van B&W waren. Toen was het toch al duidelijk dat er geen draagvlak was onder de bevolking. 
 
 
 
 
 

Raadsvergadering 18 mei 2021: inspreekbeurt Carrette en Timmer

 
 
Inspreekbeurt door Harm Carrette.

Geachte raad,
Ik heb getwijfeld of ik op dit moment wel moest inspreken over het agendapunt 19: ruimtelijke ontwikkelingen. Wellicht te voorbarig omdat ik als burger het uiteindelijke raadsvoorstel nog niet helemaal in beeld heb.
Maar de inhoud van het perscommuniqué en de nieuwsbrief is van dien aard dat ik erg ongerust ben over wat uiteindelijk het voorstel van het college zal zijn.
Ben ik dan helemaal niet tevreden?
 
Lees verder.
 


 
Inspreekbeurt door Bunk Timmer.

Beste raadsleden u heeft er via een persverklaring kennis van kunnen nemen, het college is er uit.  
Zij ziet af van de rondweg, omdat daar geen draagvlak voor is. Daarnaast wijst het college opnieuw de Knuppeldam aan als locatie voor de busremise en tot slot is de uitbreiding van het bedrijventerrein van de baan.
Dit college heeft er ruim 10 maanden de tijd voor nodig gehad en zo’n 40 duizend euro om er achter te komen dat er geen draagvlak is voor de rondweg. Althans nu nog niet.
 
 
 
 

May 2, 2021

Raadsvergadering 20 april 2021: inspreekbeurt Agendapunten 4 en 13

Door Harm Carrette

In de raadsvergadering van 23 maart 2021 heb ik ingesproken. In de besluitenlijst staat genotuleerd: De Heer H. Carrette spreekt in over agendapunten 4 en 13.
De besluitenlijst is onvolledig. Er moet aan toegevoegd worden: De voorzitter van de gemeenteraad reageert en meldt dat er geen informatie wordt achtergehouden en dat het gehele college en de voorzitter van de raad daarop toezien.
Deze opmerking/reactie maakte de voorzitter toen ik het spreekgestoelte al had verlaten. Een ongebruikelijke reactie. Maar goed, acceptabel als de inspreker op zijn beurt ook de gelegenheid had gekregen om te reageren.
Dat gebeurde niet en daarom maak ik nu gebruik van de gelegenheid om mijn reactie te geven en aan te tonen dat er wel degelijk informatie wordt onthouden aan raad en … aan burgers.

Op 18 augustus 2019 besluit het college om de locatie van de busremise aan de Knuppeldam te herzien en dit gewijzigde standpunt vertrouwelijk aan de raad te melden. Het duurde tot maart 2020 (7 maanden later) vooraleer uw raad op de hoogte werd gebracht van dit plan.

Begin maart 2020 wordt door het college, bij monde van wethouder Hagen, onwaarheden verteld aan burgers van Schiermonnikoog wanneer die informeren naar mogelijke plannen die het college heeft met het bedrijventerrein Melle Grietjespad en omstreken. Een paar dagen daarna moet hij toegeven dat er wel degelijk plannen zijn en ontkomt het college er niet aan deze plannen met uw raad te delen.

In de raadsvergadering van 19 mei 2020 neemt uw raad het besluit om de grondexploitatie voor de woningbouwlocatie Oost te openen. Dit op basis van een concept bestemmingsplan, waarin een aantal passages staan die betrekking hebben op de eventuele komst van een nieuwe busremise aan de Knuppeldam. Deze passages, te weten het onderzoek planvoornemen en het onderzoek plan busremise brengen de conclusie dat het planvoornemen uitvoerbaar is. Maw de busremise vormt geen belemmering voor de woningbouwlocatie Oost. Ik verwijs hierbij naar mijn brief op de LIS nr 15.
Echter, zonder uw raad op de hoogte te brengen, te informeren, wordt dit concept bestemmingsplan aangepast en zowel het gewijzigde voorontwerp bestemmingsplan als het gewijzigde  ontwerpbestemmingsplan worden respectievelijk ter visie en ter inzage gelegd. De vraag rijst waarom het college deze belangrijke passages geschrapt heeft en u als raad daar niet over heeft geïnformeerd. Hopelijk vraagt u er vanavond naar.

In de respectievelijke raadvergaderingen van januari 2021, februari 2021 en maart 2021 informeert de fractie van Ons Belang naar de gesprekken die het college met de vervoerder ARRIVA heeft gehad. En naar het advies wat de vervoerder heeft gegeven over met name het plan om een buslus te vestigen aan de zuidrand van ons dorp. Ik heb begrepen dat uw raad, na lang aandringen van OB, vorige week dit advies heeft gekregen. Het is een niet onbelangrijk advies die bij zowel de rapportages als bij de enquête betrokken had moeten worden. Met welk doel heeft het college zowel de raad als de burgers van Schiermonnikoog dit onthouden?

Beste raad, ik als burger krijg de indruk dat ik niet over alle informatie kan/mag beschikken maar dat ook uw raad niet over alle informatie beschikt die nodig is om een goed onderbouwd besluit te nemen.
In een raadsperiode, waar in verkiezingsprogramma’s en zowel in startdocument als in collegeprogramma, transparantie als de nieuwe norm werd aangekondigd, lijkt het tegendeel waar. Deze raadsperiode kenmerkt zich door oude politiek. Ook hier, op Schiermonnikoog, kennen we blijkbaar de Rutte-doctrine: nl het selectief beschikbaar stellen van informatie, zowel in tijd als inhoudelijk.

Ten slotte: Ik spreek u vanavond toe ook namens die 480 burgers die, alweer 9 maanden geleden, hun handtekening hebben gezet tegen de ruimtelijke plannen die horen bij de denkrichting van het college. Tot op heden heeft het college en een deel van uw raad (coalitiepartijen) daar inhoudelijk niet eens op gereageerd. En wordt er aan dergelijk serieus signaal blijkbaar geen waarde gehecht. En dat is vreemd.
Vreemd omdat ik constateerde dat in de vorige raadsvergadering terecht een motie werd aangenomen waarin de bezorgdheid van de burgers wordt verwoord over de tracékeuze van Net op Zee ten noorden van de Waddeneilanden. En de  vraag om informatie. Waarbij burgers gemotiveerd/gestimuleerd worden om hieraan via een petitie online hun ondersteuning te geven. En dat dit signaal door de raad blijkbaar wel als waardevol ervaren wordt, terwijl een even duidelijk signaal van uw eigen bevolking tegen de verwoestende plannen van het college in de nabijheid van ons dorp, in de Banckspolder ter zijde wordt gelegd. En het begrip maatschappelijk draagvlak in alle rapportages niet vermeld wordt. En dat begrijp ik nu weer niet.
 
 
 

 

April 8, 2021

Banckspolder op de kaart

 Samen voor biodiversiteit


Hoe vaak hoor je nog de roep van de grutto of de veldleeuwerik? En waar zie je nog de tere vlindervleugels fladderen van het gentiaanblauwtje? De afname van de rijkdom aan dieren en planten gaat in Nederland erg snel. Zichtbaar en onzichtbaar. Want die afname heeft net zoveel impact boven de grond als in de bodem en onder het wateroppervlakte. En hij strekt zich uit van eencelligen tot insecten en van vissen, vogels of zoogdieren tot bomen en planten.De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineen geslagen. In 2018 verenigden 19 partijen zich in ‘Samen voor Biodiversiteit’ om samen te werken samen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
 
 
 
 
 
 


February 11, 2021

Schoonheid als Bescherming bieden.

Lieve lezers,
 
Met dit schrijven probeer ik jullie te bereiken vanuit een andere dan meestal, toch politieke of negatieve kijk op o. a. het uitvoeringsbeleid van Natuurmonumenten en plannen van B en W.  De aanleiding is een artikel in de LC van 10 febr. 2021. Een artikel waarin gewoon als nieuws staat, dat Den Haag met minder en alleen schone vormen van vervoer gaat werken.
 
Ons prachtige eiland benaderen vanuit schoonheid is een heel realistische kijk. Het getal van hier puur vertoevende burgers en toeristen is bij ons erg groot. Zij verdienen onze eenvoudige zorg. Hoe kan een autovrij eiland in ons buurland bv wel een logistiek goed te organiseren  bevoorrading krijgen? Gewoon, zonder heel veel vrachtauto’s? Als het getij verloopt verzet men de bakens. Mijn voorstel is om besluiten, die de schoonheid van het eiland aantasten kunnen, voorlopig te stoppen. Deze Corona heeft de meeste mensen de ogen geopend voor de dingen in het  leven, die er echt toe doen. Natuur, gezonde levensstijl, zorg  en tijd voor elkaar en anderen. ( Dit staat even los van de mensen, die afhankelijk waren van hun directe zorg voor hun levensonderhoud. Dit is nl veel erger.)
 
Wat de gevolgen op langere termijn zijn, van deze nieuwe inzichten weten we nu nog niet. De ratrace lijkt wel voorbij en kan door de levens -en klimaatdoelen ook nooit meer terug komen in de oude vorm. De pure natuur is verrassend belangrijk gebleken, steeds weer. Dit is ook een kurk waar een groot deel van de eilander economie op drijft. Schoonheid en quality time worden hier op ons eiland, graag beleefd en gedeeld. Het Nationaal park koos samen met de Vvv  voor een groot gebouw aan de Reeweg. Door deze move, kan het toch niet ijveren voor minder natuur?  Het dorp ligt er mooi bij. Bedrijven kunnen zich aanpassen door of efficiënter te rijden, minder auto’s te gebruiken of op andere tijdstippen te rijden. Je roeit maar met de riemen, die je hebt of kunt krijgen met een mooi voorstel. Schakel eilander of betrokken jeugdigen in, zij weten al zoveel meer over andere en schone vormen van vervoer en / of minder  vervoersmiddelen in kunnen zetten.
 
Het gaat om denken in en over de mogelijkheden, die nu aanwezig zijn zonder dat wij het weten.  Geef degenen, die denken problemen te krijgen de kans om hun eigen Schone  oplossingen te bedenken. Geef  hiervoor beloningen of schrijf een geweldige prijsvraag uit voor € 10.000,-.  Als B en W hoef je echt geen weg te bedenken. Echte eilanders denken graag mee aan oplossingen voor een mooi leefbaar eiland. Deden dit al vele malen met enorm veel plannen. Mijn voorstel is om mede ook door Corona met haar weinige contact mogelijkheden:  “ Neem minimaal”  een jaar pauze als B en W. Om gewoon tijd en rust en daardoor overzicht te creëren.  Komt er daardoor ook nog teveel geld in de pot? Wanneer we ook mondiaal durven denken.... een weg kost miljoenen. Wat een mooie kop zou dit zijn in de krant. Schiermonnikoog stelt onderzoek naar weg uit en doneert 30.000 aan vaccins voor Afrika. Heerlijk nieuws. Schoonheid, eerlijkheid en ook mondiale verantwoordelijkheid.
 
Natuurmonumenten zou de kosten van 350. 000 euro voor haar zinloze bomenkap nu ook niet meer kunnen  verantwoorden lijkt mij, zolang stikstof in de lucht hangt veranderd de omgeving nl niet. Blijven bomen snel groeien.  Schoonheid en gezond verstand versus op sommige plekken teveel geld. Als er een beter liefdes medicijn tegen ego’s komt, misschien dan komt er meer oog voor natuurlijke schoonheid. Besluiten krijgen vanaf nu een check. Is dit een besluit van je ego of een uit liefde. Moeilijker schijnt het nooit te zijn. Elke besluit weer heeft op het eiland, die vanzelfsprekende vraag nodig; van de schoonheid en de liefde. Dierbare bestuurders “ B en W van Schiermonnikoog “ stel alles een jaar uit. Corona vraagt al zoveel energie. Ik vraag het ook, om svp een stuk rust in onze eilander gemeenschap.
 
Groet Garda Meerdink